BUSCAR

Inicio

Subvencions 2022 (Ajuts PMH-RIBA)

Convocatòria pública de subvencions per a la rehabilitació dels barris Son Gotleu,Camp Redó, Verge de Lluc, Son Ximelis, Soledat Nord i Soledat Sud Nou Llevant (PROCEDIMENT OBERT).

.

La present convocatòria de subvencions està prevista a línia 3 del Pla estratègic de subvencions (d'ara endavant PES) del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (d'ara endavant PMHRIBA) per al període 2021-2023, que va ser aprovat per Consell Rector en data 9 de novembre de 2021, publicat al BOIB de 25 de desembre de 2021, tal com es disposa a l'article 4 de l'OMS (Ordenança municipal de subvencions), a l'article 10 i seg. del RGS (Reglament general de subvencions) i a l'article 8.1 de l'LGS (Llei general de subvencions). 

A la vegada, està previst a la línia 5 del Pla estratègic del PMHRIBA "Pla d'actuació per a la rehabilitació dels barris definits", aprovat pel Consell Rector en data 14 de gener de 2020. 

Les subvencions que es recullen en aquesta normativa són, des de la perspectiva administrativa, una tècnica de foment de la rehabilitació i un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Palma i per a la regeneració del teixit social. 

Les barriades incloses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria són les del Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca-Son Ximelis, Son Gotleu i Soledat, totes elles assenyalades actualment com àrees vulnerables de Palma i incloses dins el Pla estratègic de ciutat, atès que es troben immerses dins una situació de progressiva degradació arquitectònica, urbanística i social. 

Ara com ara, s'ha constatat que molts dels edificis presenten problemes seriosos a les instal·lacions de subministrament (inexistència de quadres de comptadors), la necessitat d'una revisió de l'estructura i de les cobertes (impermeabilització i ordenació) i l'obligatorietat de realitzar els IAE (Informe d'avaluació de l'edifici) dels edificis que encara no l'hagin passat.  

Per tant, els objectius d'aquesta Normativa son: 

  • La recuperació funcional i estètica dels blocs d'habitatges ubicats en aquestes barriades. 
  • Facilitar el manteniment en condicions d'habitabilitat dels edificis i habitatges.
  • Complir amb el deure de conservació (ordres d'execució, IAE desfavorables, inexistència de IAE,...) 
  • La millora de l'eficiència energètica dels edificis i dels habitatges (especialment en el que pertoca a l'aïllament tèrmic per una disminució de la demanda energètica, actuacions a l'envoltant). 
  • La supressió de barreres arquitectòniques (en la mesura del possible)

tabla pmh ajuts

BOIB aprovació núm. 9 de 19 de gener de 2023

REDSARA

Normativa

BDNS 670017


Descarga de archivos

Fecha última modificación:19 de Enero de 2023

© Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA Avenida de Gabriel Alomar 18. 07006 Palma (Illes Balears) Teléfono: 971 723284 - 971 710940 | Fax: 971 720815